Henk geet plat

Aaltied bie oe wen
(eschreem dör Henk Harmsen ©2016)

1.
wie bint al heel wat joarn bie meka
hebt lief en leed edeeld
wie hebt efluusterd ,wie hebt eschreeuwd
vestoan zonder woarn, langs mekaar hen

refr.
ik wil aaltied bie oe wen
aaltied wen bie oe
zoveel joarn en steeds wer opnieuw
wil ik aaltied bie oe wen
wil ik wen aaltied bie oe

2.
ie hebt a vaak oen koffers epakt
ik wol oe gerne breng
en toch, op t laatste bi'j nog aait ebleem
soms niet met oe, niet zonder oe

3.
driejndartig joar det is mie ok wat
det is mer dan de helft
soms denk ik misschien ist noe we genoog
mar ak oe stem dan heur, dan wee'k wa'k a woos: