Henk geet plat

Aaltied bie oe wen

(eschreem dör Henk Harmsen ©2016)

 1. wie bint al heel wat joarn bie meka
  hebt lief en leed edeeld
  wie hebt efluusterd ,wie hebt eschreeuwd
  vestoan zonder woarn, langs mekaar hen
  refr.
  ik wil aaltied bie oe wen
  aaltied wen bie oe
  zoveel joarn en steeds wer opnieuw
  wil ik aaltied bie oe wen
  wil ik wen aaltied bie oe

 2. ie hebt a vaak oen koffers epakt
  ik wol oe gerne breng
  en toch, op t laatste bi'j nog aait ebleem
  soms niet met oe, niet zonder oe
  refr.
  ik wil aaltied bie oe wen
  aaltied wen bie oe
  zoveel joarn en steeds wer opnieuw
  wil ik aaltied bie oe wen
  wil ik wen aaltied bie oe

 3. driejndartig joar det is mie ok wat
  det is mer dan de helft
  soms denk ik misschien ist noe we genoog
  mar ak oe stem dan heur, dan wee'k wa'k a woos:
  refr.
  ik wil aaltied bie oe wen
  aaltied wen bie oe
  zoveel joarn en steeds wer opnieuw
  wil ik aaltied bie oe wen
  wil ik wen aaltied bie oe

Aaltied bie oe wen.mp3

Aaltied bie oe wen YOUTUBE