Henk geet plat

t Is doan

(deur Henk Harmsen ©2021)

't is doan deur Henk Harmsen

alles wa’k doén wol he’k edoan
oav’ra’ woar’k hen wol bin ik egoan
en a’k ooit de piene van ‘t leam achter mag loa’n
ja, dan is ‘t kloar,
goddaank, ’t is doan

alles wa’w doan hebt wö’n ‘n trao
leamslang onmeunig te klaanke goan
god, wat he’w oons zelf toch völle an e doan
ma noe is’t kloar,
goddaank, ’t is doan

ooit goat wie méns’n uut de tied
wanear det is, det weet wie nog neet
d’rum kuier nog met dee’j teeng komt noe’t noch kan
want ooit is’t kloar
dan is’t ech doan

't Is doan .mp3

't Is doan (voorgelezen) .mp3

't Is doan YOUTUBE

't Is doan (voorgelezen) YOUTUBE